Připravujeme

Sborník prací z historie a dějin umění 10/2019

J. Eigner, P. Kausek, M. Řezáč, B. Šreinová:  Nové eneolitické nálezy na Klatovsku a Domažlicku.

J. Hůrková: Archeologické výzkumy dr. Hostaše část 2. Mohyly u osady Andělice.

M. Tejček: Spor o vícovskou faru v roce 1377. Neznámá akta pražského arcibiskupského soudu.

S. Nauš: Umělecké objednávky Švihovských z Rýzmberka a Černínů z Chudenic jako projev inspirace bavorského (mnichovského) malířství kolem roku 1500.

J. Anderle – L. Foster: Pivovar na hradě Rabí ve světle archeologického a stavebně historického průzkumu.

P. Rožmberský: Dělení Kousků ze Sobětiček o statek Lhotku.

K. Vítovcová: Podmalby na skle ve sbírkách Muzea Šumavy v Sušici, 1. část.

D. Franta: „Hrozný sen i krásný“ aneb Zápis snu Josefa Franty Šumavského.

J. Lhoták: Jan Scheinost – ve stínu slavnějšího bratra (neúspěšný pokus o zřízení druhé sušické sirkárny v 50. letech 19. století).

K. Čížek: Největší příspěvek ke květeně Klatovska z konce 19. století (ONDRÁK 1891).

P. Keller: Z dějin Policejní stráže města Kasejovic.

M. Mírková – J. Mírka: Aleš Avenarius (1885–1963): Ze starých vzpomínek. Provozním lesním zaměstnancem v Čechách.

J. Jirák: Každodennost prvních májových dnů na Klatovsku na konci války (1. – 5. květen 1945)

K. Řeháček: Zánik patronátních vztahů k církevním objektům na Klatovsku po roce 1945.

M. Fišer: Sdružení pošumavských výtvarných  umělců (1946-1948).

J. Kurcová: Klatovský okrašlovací spolek – historie a současnost.

R. Chroustová: Výběrová bibliografie s regionální tématikou za roky 2017 – 2018.