Knihy

Obal_PivovaryTachov

 Možno zakoupit u autora

xxx

Archeologický výzkum panského sídla v Chanovicích

 Jindra Hůrková a kolektiv

Rozsáhlá monografie autorského kolektivu přibližuje minulost chanovického zámku z mnoha úhlů pohledu.

Písemné prameny (Martin Ebel), stavební vývoj (Jan Anderle), archeologické situace (Jindra Hůrková), stavební materiály (Michal Tetour-Jindra Hůrková), keramika (Pavlína Schneiderwinklová), kachle (Michal Tetour-Jindra Hůrková), sklo (Michal Gelnar), mince (Jiří Hána), kovy (Rudolf Krajíc), kamenné výrobky a předměty z organických hmot (Jindra Hůrková), přírodní prostředí a strava (Petr a Romana Kočárovi, Zdena Sůvová, Jan Anderle).

V prodeji od září 2014

Klatovy,  Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech – Obec Chanovice 2014, 435 stran, obr. příloha.

Klatovy

Klatovy
Klatovy

Monografie města vydaná roku 2010 Nakladatelstvím Lidové noviny v ediční řadě Dějiny českých měst s bohatým obrazovým doprovodem.

Kniha, na níž se podílelo celkem 13 autorů, shrnuje dějiny města od počátků osídlení do roku 2000. Přináší a interpretuje řadu nových poznatků z oblasti archeologie, dějin správy a kulturních dějin. Jednotlivé kapitoly věnující se konkrétním časovým úsekům, jsou přehledně členěny, doplněny komentovaným přehledem využité literatury a pramenů. Nechybí seznamy představitelů městské, krajské a okresní správy.

Kniha je určena laickému i odbornému čtenáři.

Památky města Sušice

Památky města Sušice
Památky města Sušice

Více než sedmisetstránkovou knihou Památky města Sušice, kterou vydalo na sklonku roku 2012 město Sušice ve spolupráci s Muzeem Šumavy,  se veřejnosti dostává do rukou první ucelená syntéza památkového fondu tohoto jihozápadočeského města s ambicí podstatně rozšířit a doplnit minuciózní, více než 100 let starý soupis památek Sušice od klatovských badatelů Karla Hostaše a Ferdinanda Vaňka. Tato práce vycházela z jednotné metodiky předepsané Českou akademií věd a umění a popisovala nejen město Sušici, ale celý tehdejší sušický politický okres. Nemohla tudíž tolik pracovat s detailem a hlouběji proniknout do vývoje jednotlivých lokalit. Z tohoto důvodu se nová kniha vědomě omezila pouze na obec Sušici, tzn. vlastní město a k ní připojené osady (tj. Albrechtice, Červené Dvorce, Divišov, Dolní Staňkov, Humpolec, Chmelná, Milčice, Nuzerov, Rok, Volšovy, Vrabcov). Autorsky se na ní podíleli PhDr. Jan Lhoták (pasáže věnované historii města, jednotlivých objektů a drobné sakrální architektuře), Ing. arch. Jaroslav Pachner (urbanismus, stavební vývoj jednotlivých památek) a PhDr. Vladislav Razím (pasáž o městském opevnění).

Úvodní stránky publikace ve stručnosti podávají základní přehled o dějinném vývoji místa na úrovni současného stavu bádání. Je nezbytným orientačním předstupněm pro další kapitolu o urbanistickém vývoji od vytyčení města v gotice až po současnou situaci. Čtenáři zde najdou zhodnocení, jak který stavební sloh Sušici ovlivnil a poznamenal a jak se město měnilo po stránce půdorysné. Po těchto dvou kapitolách již následuje hlavní náplň knihy, katalog jednotlivých památek ve městě – nejprve jsou představeny zajímavé městské domy, následují kostely a velké kaple. Jednotlivá hesla jsou strukturována na dvě části – v první je podán popis a stavební vývoj objektu, ve druhé je sledován jeho historický vývoj a přehled jednotlivých majitelů. Tento vzor se zachovává i u kapitoly věnované moderní architektuře v Sušici a částečně také v kapitole podávající přehled o umění veřejného prostoru (sochy, sousoší, památníky, pamětní desky atp.). Poslední kapitola Památek města Sušice se věnuje drobné sakrální architektuře, tzn. kapličkám, božím mukám a křížkům. Závěrečné stránky publikace potom tvoří nezbytné seznamy literatury a pramenů a místní a jmenný rejstřík, který usnadní orientaci v knize.

Kniha Památky města Sušice má ambici stát se důkladným zdrojem poučení pro široké spektrum otázek vývoje sušického městského urbanismu.

Knihu je možné zakoupit v sušických knihkupectvích anebo v městském infocentru za 850 Kč.

Chodská pivovarská chasa aneb
PIVOVARY A PIVOVÁRKY OKRESU DOMAŽLICE

Chodská pivovarská chasa aneb PIVOVARY A PIVOVÁRKY OKRESU DOMAŽLICE
Chodská pivovarská chasa aneb PIVOVARY A PIVOVÁRKY OKRESU DOMAŽLICE

Historie pivovarů a pivovárků na okrese Domažlice. Připomenutí několika sládků, kteří se na Domažlicku narodili nebo v regionu působili. Vzpomínka na některé vyhlášené hostince na Domažlicku a veselé příhody z nich.

Knihu lze objednat u autora na adrese jirak.janzavináčseznam.cz

Pašeráci a podloudníci na česko-bavorské hranici

Pašeráci a podloudníci na česko-bavorské hranici
Pašeráci a podloudníci na česko-bavorské hranici

Kolektivní dílo čtyř autorů jako první sleduje historii ostrahy česko-bavorské hranice a pašování přes ni z obou stran pomezí, tj. české i německé. V knize množství často poprvé reprodukovaných historických fotografií a dokumentů z českých i německých archivů.

Knihu je možné objednat u autora na adrese jirak.janzavináčseznam.cz