Úvod

Občanské sdružení Historická společnost Klatovy bylo založeno v roce 2002 (tehdy pod názvem Via Artis) z iniciativy tehdejšího ředitele Galerie Klatovy ⁄ Klenová Mgr. Marcela Fišera.

Historická společnost Klatovy
Královské krajské město Klatovy

Cílem sdružení je pěstování a podpora badatelské, publikační a popularizační práce na poli regionální historie Klatovska.

Logo Historické společnosti Klatovy
Logo Historické společnosti Klatovy

Společnost sdružuje odborné pracovníky klatovských, plzeňských i pražských institucí a vytváří platformu pro publikování výsledků jejich badatelské práce, zaměřené na historii klatovského regionu, ať už se jedná o politické či kulturní dějiny, hmotnou kulturu či nejstarší osídlení.

najdete nás na Facebooku

Připravujeme

Sborník prací z historie a dějin umění 12/2023stručně pro autory

  • přijímáme pouze dosud nepublikované práce
  • uzávěrka 30. 6. 2023
  • obrázky prosíme samostatně, např. v JPG, ne v PDF
  • popisky k obrázkům zašlete v samostatném souboru
  • text pro resumé max. 1/2 stránky, překlad do A a N zajišťuje redakce

Sborník prací z historie a dějin umění 12/2023, plánovaný obsah

Jan Eigner: Pozdně paleolitické a mezolitické nálezy z okolí Čachrova na horní Ostružné – nové poznatky

Jindra Hůrková: Archeologické výzkumy doktora Hostaše, část čtvrtá. Mohyly u Kamýku.

Jiří Úlovec – Jindra Hůrková: Tvrz ve Vlčkovicích u Kolince

Jiří Kuděla: Historie první čachrovské hospody

Ladislava Váňová: Historia Gymnasii Klattoviensis  Anno Domini 1812 scribi coepta. Vybrané kapitoly z dějin  klatovského gymnázia.

Ondřej Pešek: Francouzská filologie na klatovském gymnáziu v letech 1870–1915 

Karel Čížek a †Vladimír Čejka: Botanické zahrady při středních školách v Klatovech

Jitka Kurcová: Konec 19. století – období velkých výstav a jejich vliv na utváření národopisných sbírek klatovského muzea

Karel Řeháček: Hospodářská emancipace české menšiny v národnostně smíšených oblastech Klatovska a Sušicka

Lukáš Kopecký: Osudy dárců zvěčněných na schodech křížové cesty na Křesťanském vršku v Klatovech

Patrik Keller: Financ na barikádách: Vrchní respicient Finanční stráže v. v. Václav Bořík

Jan Lhoták: Čestní občané v Sušici

Marcel Fišer: Vladimír Levora a Bojmír Hutta, paralelní osudy dvou malířů a ředitelů regionálních galerií v 60. a 70. letech

Renata Chroustová: Výběrová bibliografie s regionální tématikou za roky 2021–2022

Sborníky prací z historie a dějin umění

Sborník prací z historie a dějin umění 12/2023

Historie regionu od pravěku po současnost v původních studiích mnoha autorů. Hledání zaniklé tvrze, osudy čachrovské hospody, století velkých výstav, kronika klatovského gymnázia, čestní občané Sušice a další témata.
408 stran, černobílá i barevná obrazová příloha, německé a anglické resumé.

V prodeji od 2. února 2024. Cena 390,- Kč.

Sborník prací z historie a dějin umění 11/2021

Historie regionu od pravěku po současnost v původních studiích mnoha autorů. Archeologické výzkumy zakladatele muzea Dr. Hostaše, oprava refektáře klatovské jezuitské koleje, další osudy sušického sirkařství, Klatovy bezprostředně po válce a další témata.
512 stran, černobílá i barevná obrazová příloha, německé a anglické resumé.

V prodeji od 15. února 2022. Cena 350,- Kč.

Sborník prací z historie a dějin umění 10/2019

Historie regionu od pravěku po současnost v původních studiích mnoha autorů. Archeologické výzkumy zakladatele muzea Dr. Hostaše, podmalby na skle, samotný závěr druhé světové války na Klatovsku, klatovský okrašlovací spolek a další témata.
422 stran, černobílá i barevná obrazová příloha, německé a anglické resumé.

Možno objednat na adrese společnosti. Cena 250,- Kč + balné a poštovné

Sborník prací z historie a dějin umění 9/2017

Historie regionu od pravěku po současnost v původních studiích mnoha autorů. Archeologické výzkumy zakladatele muzea Dr. Hostaše, korespondence a životopisy významných osobností, dramatické události konce druhé světové války na Klatovsku, flóra v historických městských parcích a další témata.
422 stran, černobílá i barevná obrazová příloha, německé a anglické resumé.

Možno objednat na adrese společnosti. Cena 200,- Kč + balné a poštovné

Sborník prací z historie a dějin umění 8/2015

Historie regionu od pravěku po současnost v původních studiích mnoha autorů. Korespondence a životopisy významných osobností, vzpomínky, heraldické památky, druhá světová válka na Klatovsku a další témata.
590 stran, černobílá i barevná obrazová příloha, německé a anglické resumé.

Možno objednat na adrese společnosti. Cena 200,- Kč (+ balné a poštovné).

Sborník prací z historie a dějin umění 7/2013

Sborník prací z historie a dějin umění 7/2013

Nové poznatky k městskému opevnění v Klatovech, architektura ve městě ve třicátých a čtyřicátých letech, Klatovy za heidrichyiády včetně dosud neuveřejněných otřesných záběrů na exekuce ve Spáleném lese, korespondence předních osobností klatovského veřejného a kulturního života, vápenictví na Čachrovsku a další zajímavé příspěvky z historie regionu. 416 stran, barevná příloha, A a N resumé.

Možno objednat na adrese společnosti. Cena 100,- Kč (+ poštovné a balné).

Sborník prací z historie a dějin umění 6/2011

Sborník prací z historie a dějin umění 6/2011

Dějiny dominikánského řádu, archeologický výzkum na hradě Rabí, Klatovy za okupace a další zajímavé příspěvky z historie regionu.

Možno objednat na adrese společnosti. Cena 60,- Kč (+ poštovné a balné).

 

Sborník prací z historie a dějin umění 5/2008, klatovsko

Sborník prací z historie a dějin umění 5/2008, klatovsko
Sborník prací z historie a dějin umění 5/2008, klatovsko

Dominikánský klášter uvnitř hradeb ve světle písemných a archeologických pramenů, liturgické a společenské aspekty působení jezuitského řádu v Klatovech, září 1938 na Šumavě a řada dalších původních příspěvků.

Možno objednat na adrese společnosti. Cena 60,- Kč (+ poštovné a balné).

 

Sborník prací z historie a dějin umění 4/2006, klatovy

Sborník prací z historie a dějin umění 4/2006, klatovy
Sborník prací z historie a dějin umění 4/2006, klatovy

Špitálský dvůr u sv. Rocha, archeologický výzkum v areálu jezuitské koleje, poutnická procesí v baroku, služebna gestapa v Klatovech, Vilma Vrbová-Kotrbová.

Možno objednat na adrese společnosti. Cena 60,- Kč (+ poštovné a balné).

Sborník prací z historie dějin a umění 3/2004, klenová

Sborník prací z historie dějin a umění 3/2004, klenová
Sborník prací z historie dějin a umění 3/2004, klenová

Hrad Klenová z pohledu historiků, archeologů i umělců. Soubor původních příspěvků k dějinám hradu.

Možno objednat na adrese společnosti. Cena 60,- Kč (+ poštovné a balné).

Sborník prací z historie a dějin umění 2/2003, klatovy

Sborník prací z historie a dějin umění 2/2003, klatovy
Sborník prací z historie a dějin umění 2/2003, klatovy

Město Klatovy, historie, architektura, umění. Soubor původních příspěvků k dějinám města.

Možno objednat na adrese společnosti. Cena 60,- Kč (+ poštovné a balné).

Sborník 1-2001 (1)

Zámek Týnec u Klatov, historie, architektura, umění.

Rozebráno. Zájemcům na požádání zašleme digitální kopii.

Z naší práce

[product_category category=“z-nasi-prace“]

Dále z naší práce (mimo naši Nabídku publikací)

Klatovy

Monografie města vydaná roku 2010 Nakladatelstvím Lidové noviny v ediční řadě Dějiny českých měst s bohatým obrazovým doprovodem.

Kniha, na níž se podílelo celkem 13 autorů, shrnuje dějiny města od počátků osídlení do roku 2000. Přináší a interpretuje řadu nových poznatků z oblasti archeologie, dějin správy a kulturních dějin. Jednotlivé kapitoly věnující se konkrétním časovým úsekům, jsou přehledně členěny, doplněny komentovaným přehledem využité literatury a pramenů. Nechybí seznamy představitelů městské, krajské a okresní správy.

Kniha je určena laickému i odbornému čtenáři.

Památky města Sušice

Více než sedmisetstránkovou knihou Památky města Sušice, kterou vydalo na sklonku roku 2012 město Sušice ve spolupráci s Muzeem Šumavy, se veřejnosti dostává do rukou první ucelená syntéza památkového fondu tohoto jihozápadočeského města s ambicí podstatně rozšířit a doplnit minuciózní, více než 100 let starý soupis památek Sušice od klatovských badatelů Karla Hostaše a Ferdinanda Vaňka. Tato práce vycházela z jednotné metodiky předepsané Českou akademií věd a umění a popisovala nejen město Sušici, ale celý tehdejší sušický politický okres. Nemohla tudíž tolik pracovat s detailem a hlouběji proniknout do vývoje jednotlivých lokalit. Z tohoto důvodu se nová kniha vědomě omezila pouze na obec Sušici, tzn. vlastní město a k ní připojené osady (tj. Albrechtice, Červené Dvorce, Divišov, Dolní Staňkov, Humpolec, Chmelná, Milčice, Nuzerov, Rok, Volšovy, Vrabcov). Autorsky se na ní podíleli PhDr. Jan Lhoták (pasáže věnované historii města, jednotlivých objektů a drobné sakrální architektuře), Ing. arch. Jaroslav Pachner (urbanismus, stavební vývoj jednotlivých památek) a PhDr. Vladislav Razím (pasáž o městském opevnění).

Úvodní stránky publikace ve stručnosti podávají základní přehled o dějinném vývoji místa na úrovni současného stavu bádání. Je nezbytným orientačním předstupněm pro další kapitolu o urbanistickém vývoji od vytyčení města v gotice až po současnou situaci. Čtenáři zde najdou zhodnocení, jak který stavební sloh Sušici ovlivnil a poznamenal a jak se město měnilo po stránce půdorysné. Po těchto dvou kapitolách již následuje hlavní náplň knihy, katalog jednotlivých památek ve městě – nejprve jsou představeny zajímavé městské domy, následují kostely a velké kaple. Jednotlivá hesla jsou strukturována na dvě části – v první je podán popis a stavební vývoj objektu, ve druhé je sledován jeho historický vývoj a přehled jednotlivých majitelů. Tento vzor se zachovává i u kapitoly věnované moderní architektuře v Sušici a částečně také v kapitole podávající přehled o umění veřejného prostoru (sochy, sousoší, památníky, pamětní desky atp.). Poslední kapitola Památek města Sušice se věnuje drobné sakrální architektuře, tzn. kapličkám, božím mukám a křížkům. Závěrečné stránky publikace potom tvoří nezbytné seznamy literatury a pramenů a místní a jmenný rejstřík, který usnadní orientaci v knize.

Kniha Památky města Sušice má ambici stát se důkladným zdrojem poučení pro široké spektrum otázek vývoje sušického městského urbanismu.

Knihu je možné zakoupit v sušických knihkupectvích anebo v městském infocentru za 850 Kč.

Poděkování sponzorům

Vydávání Sborníku prací z historie a dějin umění by nebylo možné realizovat bez finanční podpory řady subjektů z oblasti samosprávy, právnických i fyzických osob. Všem patří naše upřímné poděkování. Kromě těch, kteří si nepřejí být jmenováni, to jsou:

Město Klatovy

Město Sušice

Obec Chanovice

Město Kašperské Hory

Obec Poleň

Obec Bolešiny

Městys Kolinec

Město Švihov

Pantof s. r. o.

JUDr. Rostislav Netrval, Ph. D.

JUDr. František Steidl

JUDr. Jaromír Veselý

Mgr. Luboš Koranda

Mgr. Věra Rábová

Mgr. Ondřej Šíma

Mgr. Jan Kasal

JUDr. Vlasta Pešková

JUDr. Jiřina Vítovcová

JUDr. Alexander Šíma

JUDr. Josef Kubík

Klatovská neurologická s. r. o.

Veronika a Petr Rosovi

Čokoláda Pralinky Bc. Lucie Marie Turnerová

Martina Hřebíková

Ing. Václav Zahrádka

PhDr. Lenka Sýkorová

Esio, s.r.o.

JUDr. Jiří Štancl

Akord Milada Hostašová Klatovy

MUDr. Bedřich Helm

Mléčná cukrárna Michal Košan Klatovy

Ing. Igor Nachtigall

Astra elektro Klatovy

MUDr. Jarmila Krátilová

Šperl, spol. s r.o. Sušice

Dr. František Strnad

Dagmar Terelmešová

René Kopecký